World Shows

Page 2 of 2     1 2

Germany, Dortmund» Germany, Dortmund
May 29, 2003
WORLD DOG SHOW 2003

Netherlands, Amsterdam» Netherlands, Amsterdam
July 5, 2002
WORLD DOG SHOW 2002

Page 2 of 2     1 2